Brukeravtaler og vilkår for VIAOPUS

Avtale mellom bruker og LD

VIAOPUS er utviklet, selges og supporteres av Level Digital AS. Selskapets hovedkontor ligger i Haugesund, Norge. Registrerte kontoradresse er Industrigata 25, 5537 Haugesund.

Sluttbrukerlisens for programvare og medfølgende grunnlagsdata fra VIAOPUS, heretter omtalt som PROGRAMVAREN. Dette er en rettslig bindende avtale mellom deg (fysisk eller juridisk person) som sluttbruker (heretter kalt BRUKEREN) og Level Digital (heretter kalt LD).

VED Å INSTALLERE ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKE PROGRAMVAREN, AKSEPTERER DU Å VÆRE BUNDET AV BESTEMMELSENE I DENNE AVTALE. DERSOM DU IKKE AKSEPTERER AVTALENS BESTEMMELSER, HAR DU IKKE RETT TIL Å INSTALLERE ELLER BRUKE PROGRAMVAREN.

 1. BRUKSRETTEN
  Det gis en lisens på PROGRAMVAREN; det selges ikke. Du får følgelig en begrenset og løpende disposisjonsrett til PROGRAMVAREN. BRUKEREN har rett til å opprette en bruker i programvaren pr lisens du har betalt for. BRUKEREN kan selv velge hvor mange datamaskiner disse lisensene skal brukes på, men du får ikke opprettet flere brukere til sammen enn BRUKEREN har lisens til. Flere personer kan ikke dele en bruker.
  Elektronisk sjekk av lisens
  LD forbeholder seg retten til elektronisk å kunne sjekke at nødvendige lisensavtale er inngått og at PROGRAMVAREN er betalt for. LD har rett til å stenge tilgang til PROGRAMVAREN ved manglende betaling fra brukeren.
  Oppbevaring av data
  Når programvaren kjøres på LDs servere, plikter LD å oppbevare alle registrerte opplysninger på en forsvarlig måte for å forhindre at uvedkommende får tilgang til opplysningene. Dersom programvaren er installert på BRUKERENS datamaskin eller server, er De selv ansvarlig for forsvarlig backup og sikkerhetsrutiner. LD bærer ikke ansvar for de opplysninger som legges inn i PROGRAMVAREN. BRUKEREN er selv ansvarlig for at det ikke legges inn personopplysninger som personvernopplysningsloven stiler spesielle krav til i forbindelse med behandling og lagring av data.
 2. OPPHAVSRETT
  All opphavsrett til PROGRAMVAREN, (bl.a. alle fotografiske og andre billedlige uttrykk, animasjon, tekst og “små-programmer” som inngår i PROGRAMVAREN) tilhører LD eller dets leverandører eller rettsforgjengere. PROGRAMVAREN er beskyttet av opphavsrettslovgivningen i Norge, internasjonale konvensjoner, og øvrig nasjonal lovgivning som kommer til anvendelse herunder lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. Av denne grunn må BRUKEREN behandle PROGRAMVAREN som ethvert annet opphavsrettslig beskyttet verk (f.eks. en bok eller en musikkinnspilling). LD beholder alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt BRUKEREN i denne LISENSAVTALE.
 3. BESKRIVELSE AV ANDRE RETTIGHETER OG BEGRENSNINGER
  BRUKEREN har ikke rett til å utleie eller lease ut PROGRAMVAREN. Disposisjonsretten til PROGRAMVAREN kan ikke overføres til andre. De har ikke adgang til å foreta omvendt utvikling (reverse engineering), dekompilering eller disassembling av PROGRAMVAREN.
  Begrenset garanti
  LD garanterer at PROGRAMVAREN funksjonerer i det vesentlige i overensstemmelse med medfølgende brukerveiledning for en periode av 90 dager fra dato for mottagelsen, og at ethvert utstyr som leveres av LD og som følger PROGRAMVAREN ikke har materialmangler eller utførelsesmangler ved normal bruk og ytelse for en periode av ett år fra dato for mottagelsen.
  Kundens rettigheter
  LD sitt fulle ansvar og BRUKEREN eneste krav skal være, etter LD sitt valg, enten (a) tilbakebetaling av kjøpesummen eller (b) avhjelp eller omlevering av PROGRAMVAREN og utstyr som ikke tilfredsstiller LD sin begrensede garanti og som er returnert til LD sammen med en kopi av Deres faktura. Denne begrensede garanti gjelder ikke dersom mangler ved PROGRAMVAREN eller utstyret skyldes uhell, misbruk eller feilaktig anvendelse. Enhver omlevert PROGRAMVARE er garantert for den lengste periode av det gjenværende av garantiperioden eller 30 dager. Andre krav kan ikke gjøres gjeldende under garantien.
  Ingen øvrige garantier
  LD fraskriver seg ethvert øvrig garantiansvar, enten dette er direkte eller stilltiende, herunder, men ikke begrenset til, stilltiende garantier om salgbarhet og anvendelighet for særskilte formål. Denne ansvarsfraskrivelse gjelder med hensyn til PROGRAMVAREN, medfølgende brukerveiledning og skriftlig materiale, og ethvert medfølgende utstyr. Denne begrensede garanti gir Dem spesifikke rettigheter. Brukeren av PROGRAMVAREN har ikke anledning til å engasjere eksterne konsulenter og/eller andre bistandsytere for LD sin regning uten forutgående skriftlig avtale med LD. Ethvert slikt krav uten forutgående skriftlig avtale vil bli avvist som urettmessig.
  Bruk av data
  Alle opplysninger som registreres av BRUKEREN tilhører BRUKEREN. LD har likevel rett til å bruke kundedata relevante kommunikasjon og til utarbeidelse av statistikk. For fullstendig beskrivelsen se Personversnerklæringen for VIAOPUS.
 4. REKLAMASJON, MISLIGHOLD OG ERSTATNING
  Mener BRUKEREN det foreligger en feil/mangel ved PROGRAMVAREN, eller BRUKEREN på annen måte mener det foreligger mislighold av LISENSAVTALEN, må BRUKEREN omgående reklamere skriftlig til LD. Ved betalingsmislighold kan LD stoppe enhver løpende leveranse inntil riktig betaling foreligger. Ved mislighold av avtalen kan den part som rammes kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap. LD sitt erstatningsansvar er begrenset. LD eller dets leverandører eller rettsforgjengere er ikke ansvarlig for indirekte tap. Som indirekte tap regnes, dog ikke begrenset til, tap av fortjeneste av enhver art, tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap, tap som følge av skade på maskinvare, tap av data og annen programvare, tap overfor tredjemann. Ikke i noe tilfelle skal LD eller dets leverandører eller rettsforgjengere være ansvarlig for tap og skader av en hvilken som helst art som oppstår som følge av bruken av, eller manglende evne til å bruke, PROGRAMVAREN. Dette gjelder selv om LD er blitt informert om muligheten for slike skader eller tap. Under enhver omstendighet er LD sitt fulle ansvar begrenset til det beløp som du faktisk har betalt for lisensavtalen, eksklusiv mva.

Denne avtalen reguleres av norsk rett. Eventuelle tvister under denne avtalen skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan hver av Partene bringe tvisten inn for Haugesund Tingrett for avgjørelse.

 1. VEDLIKEHOLD AV PROGRAMVAREN
  Du plikter å betale løpende for lisensavtalen. Lisensavtalen dekker nyeste versjon av PROGRAMVAREN, feilrettinger av programvaren og funksjonalitetsoppgraderinger. Lisensavtalen skal betales forskuddsvis. Den faktureres forskuddsvis og i henhold til gjeldende prisliste til enhver tid. LD forbeholder seg retten til å gjøre nye versjoner av programvaren og feilrettinger av programvaren tilgjengelig for nedlasting til kunden via internett eller lignende, istedenfor en fysisk utsendelse. Du forplikter deg til å benytte den siste versjon av den leverte programvaren.
 2. HEVING OG OPPSIGELSE
  LD kan heve denne LISENSAVTALEN dersom BRUKEREN unnlater å oppfylle alle vilkår og betingelser i LISENSAVTALEN. Det samme gjelder hvis BRUKEREN eller ditt selskap blir insolvent eller går konkurs. BRUKEREN kan si opp denne avtalen med skriftlig varsel til LD. Oppsigelsen må være LD i hende 1 måned før hovedforfall av lisensavtalen.